ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a DEVEL TECH Zrt. adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató a mellékelt Ászf rendelkezéseivel összhangban értelmezendő.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Típusa: gazdasági társaság
Szolgáltató neve: DEVEL TECH Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2852 Kecskéd, Vasút utca 36.
Nyilvántartó: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 11-10-001723
Adószám: 25582408-2-11
Web: www.reefy.hu
E-mail: info@develtech.eu
Telefon: +36 30 459 1769
Kapcsolattartó: Grúber Péter
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 459 1769
Kapcsolattartó e-mail címe: info@develtech.eu
Az adatkezelés helye: www.reefy.hu
Szerver Hotel Budapest IX, Hauszmann Alajos u. 3/A.
2852 Kecskéd, Vasút utca 36.
Bejelentés száma: NAIH-129844/2017


Az adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie azadatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelés célja álláskeresők közvetítése a munkaadók irányába.

Az adatkezelő weblapot üzemeltet és a regisztrált álláskeresők által önkéntesen megadott adatok szűrésével a regisztrált munkaadói igényeknek megfelelő munkaerőt közvetít.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) a) és (2) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett a www.reefy.hu weboldalon magadott adatainak közlésével, a regisztráció megkezdésével hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.Az adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozást az adatkezelő végzi. Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Az adatfeldolgozási információs rendszerrel történik.Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatot az adatkezelő nem kezel.

A Megváltozott munkaképességű álláskeresők speciális igényének kielégítése érdekében az adatkezelő a megváltozott munkaképességet, mint különlegesnek minősülő személyes adatot kezel

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Alapadatok:
név, nem, születési év, anyanyelv, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, jogosítvány fajtája, megváltozott munkaképesség fennállása, Szakmai tapasztalat: korábbi és jelenlegi munkahely neve, KKV/Multinacionális/egyéb jellege, weboldala, üzleti ágazata, betöltött munkakör üzleti ágazata, kiválasztott ágazat szakterülete, pozíció betöltésének kezdete, vége, pozíció megnevezése, szintje, pozíció részletes jellemzője, korábbi és jelenlegi gyakorlatot biztosító cég neve, betöltött munkakör üzleti ágazata, a betöltött munkakör szakterülete, pozíció betöltésének kezdete, vége, weboldala, pozíció megnevezése, pozíció részletes bemutatása,

Prioritások:
IT-s pozíció előnyben részesítése, előnyben részesített szakterület, munkavégzési hely, pozíció

Tanulmányok:
intézmény neve, képzés megnevezése, végzettség foka, neve, kezdés dátuma, befejezés vége nyelvismeret, annak szintje, használat gyakorisága, ideje

Előnyben részesített foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő/ részmunkaidő, 6/4 óra, külföldi munkavégzés, időszakos munka, Távmunka/ otthoni munka, szakmai gyakorlat, tulajdonosi jellegű munka, vállalkozói/szerződéses jellegű munka, diákmunka, önkéntes munka, megváltozott munkaképességűeknek ajánlott munka

Juttatások igénye:
nettó bérigény, cafeteria, 13. havi fizetés, utazási költségtérítés, mobiltelefon, laptop, vállalati autó

Kiegészítő adatok:
naponta utazás lehetősége, külföldi út, kiküldetést vállalása, másik településre költözés az állás érdekében, újabb tanulmányokat elvégzésének lehetősége, referenciát adó személy megnevezése, közösségi fiókok megadása Facebook/LinkedIn, érdeklődési kör, fénykép

Az adatok kezelésének időtartama a 2011. évi CXII. törvény 14.§ (3) bekezdés alapján a személyes adatok esetében 5 év, a különleges személyes adatok alapján 20 év.

Az adatok forrása kizárólag az érintett személyek adatszolgáltatása.Adattovábbítás

Adattovábbításnak minősül az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Harmadik személynek a személyes adatok kezelése során adatkezelőnek, adatfeldolgozónak vagy érintettnek nem minősülő személyek tekinthetők.

Az adatkezelő kizárólag olyan adatokat továbbíthat, melyeket az érintettekre vonatkozó adatok szakaszban megjelölt.

Az érintettek továbbított adatainak köre:

Alapadatok:
név, nem, születési év, anyanyelv, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, jogosítvány fajtája, megváltozott munkaképesség fennállása,

Szakmai tapasztalat:
korábbi és jelenlegi munkahely neve, KKV/Multinacionális/egyéb jellege, weboldala, üzleti ágazata, betöltött munkakör üzleti ágazata, kiválasztott ágazat szakterülete, pozíció betöltésének kezdete, vége, pozíció megnevezése, szintje, pozíció részletes jellemzője, korábbi és jelenlegi gyakorlatot biztosító cég neve, betöltött munkakör üzleti ágazata, a betöltött munkakör szakterülete, pozíció betöltésének kezdete, vége, weboldala, pozíció megnevezése, pozíció részletes bemutatása,

Prioritások:
IT-s pozíció előnyben részesítése, előnyben részesített szakterület, munkavégzési hely, pozíció

Tanulmányok:
intézmény neve, képzés megnevezése, végzettség foka, neve, kezdés dátuma, befejezés vége nyelvismeret, annak szintje, használat gyakorisága, ideje

Előnyben részesített foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő/ részmunkaidő, 6/4 óra, külföldi munkavégzés, időszakos munka, Távmunka/ otthoni munka, szakmai gyakorlat, tulajdonosi jellegű munka, vállalkozói/szerződéses jellegű munka, diákmunka, önkéntes munka, megváltozott munkaképességűeknek ajánlott munka

Juttatások igénye:
nettó bérigény, cafeteria, 13. havi fizetés, utazási költségtérítés, mobiltelefon, laptop, vállalati autó

Kiegészítő adatok:
naponta utazás lehetősége, külföldi út, kiküldetést vállalása, másik településre költözés az állás érdekében, újabb tanulmányokat elvégzésének lehetősége, referenciát adó személy megnevezése, közösségi fiókok megadása Facebook/LinkedIn, érdeklődési kör, fénykép

A adattovábbítás címzettjei az adatkezelő, mint szolgáltató szerződött megrendelői, azaz munkaadók, vagy munkaadók képviselői.

Az érintett a www.reefy.hu weboldalon történt regisztrációjával hozzájárulását adja adatainak az adatkezelővel szerződött munkaadók számára történő továbbításához. Az adatok továbbítása csak az érintett profiljának aktív állapota esetén valósul meg, melyet az érintett korlátozásmentesen jogosult megváltoztatni, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a profil állapotváltozást az adatbázisban beállítani.

Az adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása.Az érintettek köre

Az érintettek az adatkezelő www.reefy.hu oldalán regisztrált 16. életévüket betöltött álláskeresők. Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.Cookie-k kezelése

A www.reefy.hu oldal látogatóiról készült anonim módon felmérések történnek, ennek érdekében az érintett számítógépén ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A cookie-k elhelyezése kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján történhet, melyek bármikor a böngésző program menüjében, a böngészési előzmények törlésével a felhasználó által eltávolíthatók.

Felhasználói statisztikák és információk a Google Analytics program segítségével kerülnek tárolásra, amely az adatkezelő részére forgalomfigyelést biztosítanak, melynek célja a weboldalra érkező látogatók viselkedésének elemzése, többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat, forgalmi forrás, céloldalak tekintetében.Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.Tájékoztatás

A www.reefy.hu weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban az igénybe vevőnek javasolt a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A weboldal használata feltételezi az igénybe vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az igénybe vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az igénybe vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás tárgyának elősegítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az igénybe vevő adatait külön Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott rendelkezések szerint tárolja és kezeli. A Szolgáltató az igénybe vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.Záró rendelkezések

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Adatok módosítása, törlése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett annak törlését kéri, amennyiben az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a személyes adatainak törlést bármikor kérheti, azzal hogy a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a törlésnek eleget tenni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.Az előzetes tájékoztatásának követelménye

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés ténye ,az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint, az adatkezelés nyilvántartási száma információk nyilvánosságra hozatalával is.Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Hatályos: 2017. május 30-tól