ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a DEVEL TECH Zrt és az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A szerződés alanyai:

Szolgáltató neve: DEVEL TECH Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81. A. ép.
Nyilvántartó: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 11-10-001723
Adószám: 25582408-2-11
Web: www.reefy.hu
E-mail: info@develtech.eu
Telefon: +36 70 618 7517
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 618 7517

Igénybe vevő: Az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, azaz álláskeresők és munkaadók.A szolgáltatás tárgya:

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. A szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdése alapján létrehozott és kezelt álláskeresői adatbázisból a munkaadók által meghirdetett vagy igényelt pozíciók betöltésének elősegítése.Általános rendelkezések

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. Az általános szerződési feltétel azzal válik a szerződés részévé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján az általános szerződési feltéteket oly módon teszi hozzáférhetővé, hogy azokat az igénybe vevő másik fél képes legyen tárolni és előhívni. A Szolgáltató a fentiek érvényesülése érdekében biztosítja az ÁSZF külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) való számítógépére történő letölthetőségét.Regisztráció és Megrendelés

Az álláskeresők esetén a regisztráció a www.reefy.hu oldalon a Regisztráció gombra klikkelve megnyíló panelban történik a teljes név, email cím és választott jelszó megadásával történik. A regisztráció aktiválására a megadott email címre kiküldött megerősítő emailben található linkre kattintva lehetséges. A sikeres aktiválást követően az álláskereső megkezdheti az adatainak feltöltését.

A munkaadók részére a regisztráció egyénileg történik a kapcsolatfelvételt követően. A szerződés aláírása után a Szolgáltató végzi a munkaadó regisztrálását.

A regisztrált álláskereső korlátlanul jogosult a saját profilja státuszának megváltoztatásához, melyet a Név/Profil állapota jelölőkapcsoló megváltoztatásával tehet meg. A Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a profil állapotváltozást az adatbázisban beállítani.

Inaktív profilállapot: a Szolgáltató jogosult az álláskereső adatainak kezelésére, az álláskereső jogosult a profilját szerkeszteni, a munkaadó azonban nem férhet hozzá semmilyen személyes adathoz, az álláskereső „nem látható”.

Aktív profilállapot: a Szolgáltató jogosult az álláskereső adatainak kezelésére, az álláskereső jogosult a profilját szerkeszteni, a munkaadó jogosult hozzáférni az álláskereső valamennyi személyes adatához, az álláskereső „látható”.

Az igénybe vevő álláskereső csak a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató teljes ismeretében jogosult regisztrálni, mely dokumentumok megismerését és elfogadását a regisztráció során a www.reefy.hu weboldalon megjelenített checkbox-ban elhelyezett pipával jelez.

A Szolgáltató szolgáltatását 16. életévét betöltött természetes személyek jogosultak használni. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A regisztráció, a megrendelés – ekként a szerződéskötés -, valamint a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

Az igénybe vevő álláskeresők a regisztrációjának kitöltésével, vagy a munkaadók megrendelésének leadásával a felek közti jogviszony létrejön, és az igénybe vevő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató az igénybe vevő regisztrációjának, megrendelésnek megérkezését követően köteles azt elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül az igénybe vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató által tett ajánlat, illetve az igénybe vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az igénybe vevő álláskereső hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrációja visszaigazolását követően – profiljának aktív státuszba helyezése estén – valamennyi adatát a pozíciót kínáló munkaadó – vagy annak meghatalmazottja – részére hozzáférhetővé tenni, aki jogosulttá válik azok megismerésére, és a szükséges mértékben azok kezelésére. Az igénybe vevő munkaadó az álláskereső adatait kizárólag a saját működésével összefüggésben, kizárólag az állásigénye betöltéséhez szükséges mértékben és módon használhatja fel, harmadik személynek át nem adhatja, hozzáférhetővé nem teheti, abból adatbázist nem építhet.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatás útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azonban az igénybe vevő munkaadók esetében a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi csomagban, a megrendelést követően külön írásba foglalt szerződés útján biztosítja. A Szolgáltató valamennyi szerződést iktatja, és öt évre archiválja, a jogosult számára hozzáférhetővé teszi. Az igénybe vevő a regisztráció illetve a megrendelés során a saját, vagy az adott állást kínáló megbízója valós aktuális adatait és igényét köteles megadni. A megadott adatok sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmazhatnak jogsértő információt, nem sérthetik harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. A Szolgáltatót az igénybe vevő által a fenti tilalom ellenére bekövetkezett jogsértés esetén felelősség nem terheli.Adatmódosítás

A Szolgáltatót az igénybe vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az igénybe vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az adatbeviteli hibákat a Szolgáltató által előre meghatározott választási lehetőségeket kiválasztását felajánló rendszere minimalizálni törekszik. Az előforduló hibás adatokat az igénybe vevő a www.reefy.hu oldalon a belépését követően a Név/Adatlapom szerkesztése alatt bármikor, a regisztrációs eljárás megkezdésétől, a regisztráció befejezésén túl is szabadon kijavíthatja, módosíthatja, aktualizálhatja. A bevitt adatokat a szolgáltató számítógépes automatizmusa ellenőrzi. A Szolgáltató az általa észlelt hibás adatokról a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti az igénybe vevőt a hibás adat kijavításának lehetséges módjáról való tájékoztatással, melynek elfogadásáról az igénybe vevő a regisztrációs adatainak módosításával tehet eleget. Amennyiben az igénybe vevő a hibás adatot a Szolgáltató felhívását követő 5 munkanapon belül nem javítja ki, Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani és az igénybe vevő regisztrációját törölni. A Szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat az igénybe vevővel való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

A Szolgáltató megtagadhatja a regisztrációt és a megrendelést vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti, ha az igénybe vevő súlyosan mértékben megsérti az ÁSZF rendelkezését vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyéb szerződés rendelkezését, vagy ha igénybe vevő magatartása jogszabályba vagy hatósági rendelkezésbe ütközik, vagy azt nem rendeltetésszerűen gyakorolja.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes ár alkalmazását, amelynek ismeretében az igénybe vevő elállhat szerződéskötési szándékától.

A Szolgáltató törekszik az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságára, azonban a nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).Megrendelés teljesítése

Az álláskereső által a regisztráció során megadott önéletrajzi adatait alapján a Szolgáltató a szolgáltatását igénybe vevő munkaadók konkrét állásajánlatai alapján előszűri, és az álláskereső által megadott adatoknak megfelelőnek tűnő pozíciót a Szolgáltató az álláskeresőnek a www.reefy.hu oldalon a belépését követően az Üzeneteim menüpont alatt listázza, melyen belül a Megtekint linkre kattintva az álláskereső a betöltendő pozíciót részletesen megismerheti. A megismerhető adatok köre kiterjed minden a munkaadó által megadott adatra, különösen a munkaadó nevére, a munkakör nevére és rövid bemutatására, az elvárt képességekre, a munkavégzés helyére és a jelentkezési határidőre.

Az álláskereső a Jelentkezem linkre kattintással jelzi az érdeklődését a felajánlott pozícióra, mely érdeklődést a rendszer a munkaadó részére kijelez.

A munkaadó számára Szolgáltató a legelőnyösebb álláskereső feltalálása érdekében keresési lehetőséget biztosít, mely mellett a fentiek szerint az érdeklődésüket kifejező álláskeresőket külön is kijelöli a rendszer. A munkaadó a kiválasztást követően közvetlenül keresi meg az álláskeresőt a pozíció betöltése érdekében, melyre a Szolgáltató teljesítési körén, ekként felelősségén is kívül esik.

A Szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők számára köteles a Szolgáltatást megfelelő színvonalon biztosítani, és a Szolgáltatás ellenértékeként jogosult a Megrendelő által fizetendő díjra.

A pozícióra jelentkező álláskeresővel kizárólag az adott állással kapcsolatban vehető fel a kapcsolat. A munkaadó megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az a Szolgáltatótól érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a Szolgáltató és a Munkaadó kapcsolatáról.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget sem a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött, sem pedig a szolgáltatás igénybevétele mellett létre nem jött munkavégzésre irányuló jogviszonyból eredő károkért és igényekért.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre sem az álláskeresők részére felajánlandó pozíciók elmaradása, sem pedig a munkaadók részére kiajánlandó álláskeresők számának elmaradása miatt.

Az igénybe vevő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető kizárólag a tényleges bekövetkezett közvetlen károkra, ekként a Szolgáltató minden közvetett vagy következményi kárért kifejezetten kizárja a felelősségét. Tekintettel arra, hogy az álláskereső ingyenesen regisztrálhat, és a Szolgáltató szolgáltatását ingyenesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel az álláskereső irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában.Fizetési feltételek

A Szolgáltató szolgáltatása az álláskeresők számára ingyenes. A munkaadókkal a létrejövő egyedi szerződések tartalmazzák az adott munkaadóra vonatkozó fizetési feltételeket.Elállás

A regisztrált álláskereső bármikor jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, oly módon, hogy írásban jelzi azt a regisztrációjához használt e-mail címéről az info@develtech.eu e-mail címre küldött üzenetben, vagy a regisztráció időpontjának, nevének és e-mail címének megadása mellett írásban a 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81. A. ép. postacímen.

A regisztrált álláskereső korlátlanul jogosult a saját profiljának töröltetésére, melyet az előbb leírtak szerint kezdeményezhet. A Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 órán belül köteles a felhasználó profiljának, ezzel együtt valamennyi adatának törlésére.

A munkaadó regisztrációjának törlése a létrejött szerződés írásbeli felmondását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 3 munkanapon belül történik.Panaszkezelés

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, melynek másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszosnak.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet Szolgáltató legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a panaszossal közöl.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a panaszos nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panaszának részletes leírását, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Szolgáltató nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges), a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Amennyiben a Szolgáltató elutasítja a panaszt, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.Biztonság és Adatvédelem

A www.reefy.hu weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban az igénybe vevőnek javasolt a szükséges számítógépes biztonsági intézkedések megtétele: vírus és spyware védelmi szoftverek telepítése friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítései telepítése. A weboldal használata feltételezi az igénybe vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az igénybe vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az igénybe vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatás tárgyának elősegítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az igénybe vevő adatait külön Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott rendelkezések szerint tárolja és kezeli. A Szolgáltató az igénybe vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.Záró rendelkezések

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem annak termékeire, szolgáltatásaira, a képviseletében eljáró személyekre, szerződött partnereire becsületüket, méltóságukat, vagy üzleti érdekeiket sértő megjegyzést.

A www.reefy.hu, weblap és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom részét, vagy egészét – a szabad felhasználás körét kivéve – felhasználni, (átruházni; kinyomtatni; lementeni; hivatkozni; terjeszteni); kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet. A tartalmak bármely részletének felhasználásával, a felhasználó elfogadja az általános szerződési feltételeket rendelkezéseit.

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót ért fenti tiltott felhasználásból vagy jó hírneve, üzleti érdeke ellen felmerült jogsértés esetén – annak megállapítása esetén - a Szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű kötbérre jogosult és azzal egyidejűleg érvényesítheti kötbérigényét meghaladóan felmerült kárát is.

Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton megegyezéssel kívánják orvosolni, amennyiben az nem lehetséges kikötik a magyar joghatóságot, és hatáskörtől függően a Tatabánya Bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítást köteles a www.reefy.hu weblapon a módosítást megelőző legalább 15 nappal közzétenni. A módosítás a közzétételt követő leghamarabb 15. napon lép hatályba, ha arról az ÁSZF egyéb módon nem rendelkezik.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2017. május 30-tól